Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (32160)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20875)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17499)
 Jak na makra (14371)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12702)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Vložení OLE objektu do RichTextBoxu

Autor: Kočí Marek
Zdroj: 
Vytvořeno: 10.1.2003
Publikováno: 10.1.2003
Čtenářů: 2172
Unikátních: 2138


Jak vložit např. obrázek to RichTechBoxu? Jistě znáte dialog Vložit ze souboru, obrázek .…

Potřebujete, aby si uživatel vkládal do RTFBoxu obrázek nebo nějaký soubor? Lze využít služeb Win32API. Já vám zde poradím krok za krokem jak na to.

Postup

Vytvořte Standard EXE projekt ve VB. Do seznamu komponent vložte Microsoft Rich Text Control (pravým tlačítkem na ControlBoxu a volba Components). Přidejte RichTextBox a jedno tlačítko Command1 na formulář. Vložte do kódu formuláře následující kód.

Option Explicit
  'Deklarace API funkci a procedur
  Private Declare Function OleUIInsertObject _
          Lib "oledlg.dll" _
          Alias "OleUIInsertObjectA" _
          (inParam As Any) As Long
  Private Declare Function ProgIDFromCLSID _
          Lib "ole32.dll" _
          (clsid As Any, _
          strAddess As Long) As Long
  Private Declare Sub CoTaskMemFree _
          Lib "ole32.dll" _
          (ByVal pvoid As Long)
  Private Declare Sub CopyMemory _
          Lib "kernel32" _
          Alias "RtlMoveMemory" _
          (Destination As Any, _
          Source As Any, _
          ByVal Length As Long)
  Private Declare Function lstrlenW _
          Lib "kernel32" _
          (ByVal lpString As Long _
          ) As Long
  'Konstannty
  Const IOF_SHOWHELP = &H1
  Const IOF_SELECTCREATENEW = &H2
  Const IOF_SELECTCREATEFROMFILE = &H4
  Const IOF_CHECKLINK = &H8
  Const IOF_CHECKDISPLAYASICON = &H10
  Const IOF_CREATENEWOBJECT = &H20
  Const IOF_CREATEFILEOBJECT = &H40
  Const IOF_CREATELINKOBJECT = &H80
  Const IOF_DISABLELINK = &H100
  Const IOF_VERIFYSERVERSEXIST = &H200
  Const IOF_DISABLEDISPLAYASICON = &H400
  Const IOF_HIDECHANGEICON = &H800
  Const IOF_SHOWINSERTCONTROL = &H1000
  Const IOF_SELECTCREATECONTROL = &H2000

  'Konstanty navratovych kodu
  Const OLEUI_FALSE = 0
  Const OLEUI_SUCCESS = 1
  Const OLEUI_OK = 1
  Const OLEUI_CANCEL = 2

  ' GUID, IID, CLSID, atd
  Private Type GUID
    Data1 As Long
    Data2 As Integer
    Data3 As Integer
    Data4(0 To 7) As Byte
  End Type

  'UDT pouzite v OleUIInsertObject.
  Private Type OleUIInsertObjectType
    cbStruct As Long
    dwFlags As Long
    hWndOwner As Long
    lpszCaption As String
    lpfnHook As Long
    lCustData As Long
    hInstance As Long
    lpszTemplate As String
    hResource As Long
    clsid As GUID
    lpszFile As String
    cchFile As Long
    cClsidExclude As Long
    lpClsidExclude As Long
    IID As GUID
    oleRender As Long
    lpFormatEtc As Long
    lpIOleClientSite As Long
    lpIStorage As Long
    ppvObj As Long
    sc As Long
    hMetaPict As Long
  End Type

  Private Sub Command1_Click()
   Dim UIInsertObj As OleUIInsertObjectType
   Dim retValue As Long
   Dim lpolestr As Long
   Dim strsize As Long
   Dim ProgId As String

   On Error GoTo err 'Pri chybe skoc na err

   'Priprav strukturu
   With UIInsertObj
    .cbStruct = LenB(UIInsertObj)
    .dwFlags = IOF_SELECTCREATENEW
    .hWndOwner = Me.hWnd
    .lpszFile = String(256, " ")
    .cchFile = Len(.lpszFile)
   End With

   'Zobraz dialog box
   retValue = OleUIInsertObject(UIInsertObj)

   If (retValue = OLEUI_OK) Then
    If ((UIInsertObj.dwFlags And _
      IOF_SELECTCREATENEW) = _
      IOF_SELECTCREATENEW) Then
     retValue = ProgIDFromCLSID(UIInsertObj.clsid, _
                   lpolestr)
     strsize = lstrlenW(lpolestr) + 1
     ProgId = String(strsize, 0)
     CopyMemory ByVal StrPtr(ProgId), _
           ByVal lpolestr, strsize * 2
     CoTaskMemFree lpolestr
     RichTextBox1.OLEObjects.Add , , "", ProgId
    Else
     RichTextBox1.OLEObjects.Add , _
     , UIInsertObj.lpszFile
    End If
   End If
  Exit Sub

err:
    MsgBox "Doslo k chybe cislo: " & _
       err.Number & _
       "Popis chyby:" & _
       vbNewLine & err.Description
  End Sub

Tak a to je vše, nyní můžete vyzkoušet všechny možnosti systémového dialogu pro vkládání OLE objektu. Na závěr malé upozornění, Dialogové okno je vždy ve stejném jazyce jako Systém WINDOWS.
Příspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003