Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (31994)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20712)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17319)
 Jak na makra (14243)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12536)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Informace o souboru pomocí API

Autor: Kočí Marek
Zdroj: API GUIDE
Vytvořeno: 21.1.2003
Publikováno: 21.1.2003
Čtenářů: 2527
Unikátních: 2453


Jak získat informace o souboru

Do modulu vložte

Private Type FILETIME 
  dwLowDateTime As Long
  dwHighDateTime As Long
End Type

Private Type SHFILEOPSTRUCT
  hWnd As Long
  wFunc As Long
  pFrom As String
  pTo As String
  fFlags As Integer
  fAborted As Boolean
  hNameMaps As Long
  sProgress As String
End Type
'
Private Type SYSTEMTIME
  wYear As Integer
  wMonth As Integer
  wDayOfWeek As Integer
  wDay As Integer
  wHour As Integer
  wMinute As Integer
  wSecond As Integer
  wMilliseconds As Integer
End Type

Private Const GENERIC_WRITE = &H40000000
Private Const OPEN_EXISTING = 3
Private Const FILE_SHARE_READ = &H1
Private Const FILE_SHARE_WRITE = &H2
Private Declare Function GetFileSize Lib "kernel32" _
 (ByVal hFile As Long, lpFileSizeHigh As Long) As Long
Private Declare Function GetFileTime Lib "kernel32" _
 (ByVal hFile As Long, lpCreationTime As FILETIME, _
 lpLastAccessTime As FILETIME, _
 lpLastWriteTime As FILETIME) As Long
Private Declare Function CreateFile Lib "kernel32" _
 Alias "CreateFileA" (ByVal lpFileName As String, _
 ByVal dwDesiredAccess As Long, _
 ByVal dwShareMode As Long, _
 lpSecurityAttributes As Long, _
 ByVal dwCreationDisposition As Long, _
 ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _
 ByVal hTemplateFile As Long) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" _
 (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function FileTimeToSystemTime _
 Lib "kernel32" (lpFileTime As FILETIME, _
  lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long
Private Declare Function FileTimeToLocalFileTime _
 Lib "kernel32" (lpFileTime As FILETIME, _
 lpLocalFileTime As FILETIME) As Long

Public Function FileInfo(ByVal sFileName As String, _
         ByRef lFileSize As Long, _
         ByRef dFileCreateDate As Date, _
         Optional ByRef dFileCreateTime) _
        As Boolean
  Dim lngHandle As Long
  Dim SHDirOp As SHFILEOPSTRUCT, lngLong As Long
  Dim Ft1 As FILETIME, Ft2 As FILETIME
  Dim SysTime As SYSTEMTIME

  On Error Resume Next
  
  lngHandle = CreateFile(sFileName, GENERIC_WRITE, _
         FILE_SHARE_READ Or FILE_SHARE_WRITE, _
         ByVal 0&, OPEN_EXISTING, 0, 0)
  lFileSize = GetFileSize(lngHandle, lngLong)
  GetFileTime lngHandle, Ft1, Ft1, Ft2
  FileTimeToLocalFileTime Ft2, Ft1
  FileTimeToSystemTime Ft1, SysTime
  dFileCreateDate = DateSerial(SysTime.wYear, _
                 SysTime.wMonth, _
                 SysTime.wDay)
  dFileCreateTime = TimeSerial(SysTime.wHour, _
                 SysTime.wMinute, _
                 SysTime.wSecond)
  CloseHandle lngHandle
  If Err.Number <> 0 Then
   FileInfo = False
  Else
   FileInfo = True
  End If
End Function

Funkci pak použijete například takto:

  Dim lSize As Long
  Dim dCreate As Date
  Dim dTime
  If FileInfo("c:\001.bmp", lSize, _
                dCreate, dTime) Then
   MsgBox "Size = " & lSize & "bytes" & vbNewLine & _
       "Create date = " & dCreate & vbNewLine & _
       "Create time = " & dTime, vbOKOnly Or _
       vbInformation, "Soubor info:"
  End IfPříspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003