Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (32160)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20875)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17499)
 Jak na makra (14371)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12703)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Kreslení asociovaných ikon pomocí API

Autor: Kočí Marek
Zdroj: 
Vytvořeno: 10.1.2003
Publikováno: 10.1.2003
Čtenářů: 2742
Unikátních: 2692


Pokud chcete ve VB vykreslit ikonu, která je asociovaná k určitému souboru, musíte použít služeb Win32API.

Konkrétně se jedná o tři funkce: ExtractAssociatedIcon, DrawIconEx a DestroyIcon. Pomocí těchto funkcí můžete zobrazit ikonu v jakémkoliv ovládacím prvku, který má hdc.

Příklad - jednoduchá prohlížečku asociovaných ikon

Na formulář vložte:
1x PictureBox
1x DriveListBox
1x DirListBox
1x FileListBox

a následující kód:

Option Explicit

'Konstanty pro kresleni ikon
Const
DI_MASK = &H1
Const DI_IMAGE = &H2
Const DI_NORMAL = DI_MASK Or DI_IMAGE

'Deklarace API funkci
'Ulozi do pameti pridruzenou ikonu
Private Declare Function ExtractAssociatedIcon Lib "shell32.dll" _
  Alias "ExtractAssociatedIconA" (ByVal hInst As Long, _
  ByVal lpIconPath As String, lpiIcon As Long) As Long

'Vykresli ikonu

Private Declare Function DrawIconEx Lib "user32" (ByVal hdc As Long, _
   ByVal xLeft As Long, ByVal yTop As Long, ByVal hIcon As Long, _
   ByVal cxWidth As Long, ByVal cyWidth As Long, _
   ByVal istepIfAniCur As Long, _
   ByVal hbrFlickerFreeDraw As Long, _
   ByVal diFlags As Long) As Long

'Zrusi ikonu v pameti
Private Declare Function DestroyIcon Lib "user32" _
  (ByVal hIcon As Long) As Long

Private Sub DrawIconPic(ByVal sFile As String)
   Dim lIcon As Long
   'Extract asociovane ikony
   lIcon = ExtractAssociatedIcon(App.hInstance, sFile, 2)
   'Vykreslit ikonu do pictureboxu
   DrawIconEx Picture1.hdc, 0, 0, lIcon, 0, 0, 0, 0, DI_NORMAL
   'Vyprazdnit ikonu z pameti
   DestroyIcon lIcon
End Sub

Private Sub File1_Click()
   Dim strFile
   strFile = strFile = Dir1.Path & _
      IIf(Right(Dir1.Path, 1) = "", "", "") & _
      File1.FileName
   'Smazat PictureBox
   Picture1.Cls
   'Vykreslit ikonu
   DrawIconPic strFile
End Sub

Private Sub
Dir1_Change()
   File1.Path = Dir1.Path
End Sub

Private Sub Drive1_Change()
   Dir1.Path = Drive1.Drive
End Sub
Příspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003